บุคลากร ฝ่ายบริหาร 

 

ฝ่ายงบประมาณนโยบายและแผน

นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวัณย์  วิริยกิจจา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

งานการเงินและบัญชี

นางสาวจันทิมา กิจดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกาญจนา ประสพผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานพัสดุ

นางสุกัญญา โพธิ์นาค
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นางอรอำไพ  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นายจิระเดช  ขุนทายก
ผู้ฏิบัติงานบริหาร

 

งานบุคลากรและสวัสดิการ

นางอุษา รัตนพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเกศินี เชื้อสวัสดิ์
บุคลากร

นางสาวกาญจนา ศิริวรรณดี
บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิณา  สังสมานันท์
บริหารงานทั่วไป

 

งานสารบรรณ

นางสาวภิธรา  จิรเตชะนนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเกษร ยั่งยืน
บริการงานทั่วไป

© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา