วิสัยทัศน์

     สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ

   

   เอกลักษณ์ของโรงเรียน

     โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

   

   อัตลักษณ์ของนักเรียน

     เก่ง IT ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด Spirit ผู้นำ คุณธรรมนำชีวิต

  © 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา