ต.ค
24-28
Extra Study
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ต.ค
28-29
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP
นักเรียนโปรแกรม SAM ม.1-6
ต.ค
30-16
โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" ๒/๒๕๖๐
ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
ต.ค
30-02
แนะให้แนว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
พ.ย
01-31
โครงการเสริมทักษะการคิด GAT เชื่อมโยง
มัธยมศึกษา 6