ก.ย
24-28
- สอบวัดผลกลางปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา - สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ต.ค
01
ปิดภาคเรียนที่1/2561
นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.ค
01-30
โครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อสุขภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ต.ค
01-31
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
ต.ค
01-31
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงโรงฝึกพลศึกษา ชั้น 1 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6