ธ.ค
16-17
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปฐมวัย 1
ธ.ค
16-02
โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
ธ.ค
16-17
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
ธ.ค
16-19
โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Hong Kong
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP
ธ.ค
18-21
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วมว.