ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

ทั้งหมด

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2562 จัดทำรูปเล่มตารางเมตริกซ์และปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำเสนอผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
 โครงการรักการอ่าน ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปฐมวัย ณ โถงอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
จัดทำหนังสือรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ในบริเวณโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนและอาจารย์ ภายในโรงเรียน
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง นักเรียนและอาจารย์ ภายในโรงเรียน
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจรภายในบริเวณโรงเรียน นักเรียนและอาจารย์ ภายในโรงเรียน
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบภายในห้องเรียน นักเรียนและอาจารย์ ภายในห้องเรียน
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการ Morning Brief ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการคัดเลือกนักเรียนและเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาสู่การแข่งขัน มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนนำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมการเเข่งขันทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ห้องคหกรรม ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการเพิ่มทักษะด้านดนตนีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการปั้นศิลปิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 - 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการซ้อมอพยพ หลบหนีอัคคีภัย คณะกรรมการนักเรียน ลานรมณีย์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการ Satit's Activities & Homework ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ English Enhancement Shelter ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการ IEP Classroom Decoration ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการจัดซื้อเกียรติบัตร บุคลากร
อาจารย์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ Perfect form Perfect Life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 ตุลาคม 2562
ถึง
07 ตุลาคม 2562
โครงการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 จังหวัดชลบุรี
07 ตุลาคม 2562
ถึง
08 ตุลาคม 2562
โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ตุลาคม 2562
ถึง
17 ตุลาคม 2562
โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (Scuba diving) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และอ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
16 ตุลาคม 2562 โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.อยุธยา
17 ตุลาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยสำหรับนักเรียนกัมพูชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนกัมพูชา ห้องพักครู ชั้น 3 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ตุลาคม 2562 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองปฐมวัยปีที่ 3
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ตุลาคม 2562
ถึง
12 มกราคม 2563
จำหน่ายเอกสารเเนะนำโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ฝ่ายบริหาร
ร้านค้า โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
21 ตุลาคม 2562
ถึง
22 ตุลาคม 2562
โครงการ Moral and Ethic Enhancement นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ชลบุรี
21 ตุลาคม 2562
ถึง
13 กรกฎาคม 2563
โครงการพัฒนาทักษะภาษาและภาวะผู้นำสำหรับเยาวชน Appalachian State University Youth Language and Leadership Academy (App State YLLA) 2020 ผู้บริหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา
25 ตุลาคม 2562
ถึง
24 มกราคม 2563
โครงการ GAT Success for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 LIP ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 อาคารพิบูลรำลึก
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 ตุลาคม 2562
ถึง
27 ตุลาคม 2562
จัดแข่งขันแฮนด์บอลสาธิตพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 3 นักกีฬาแฮนด์บอลทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
26 ตุลาคม 2562
ถึง
27 ตุลาคม 2562
โครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษา 4 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
28 ตุลาคม 2562
ถึง
27 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 ตุลาคม 2562
ถึง
31 ตุลาคม 2562
โครงการวรรณคดีสัญจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ.กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2562  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
31 ตุลาคม 2562 โครงการ Halloween Day นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
31 ตุลาคม 2562 กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
31 มกราคม 2563
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
30 พฤศจิกายน 2562
โครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
5/9
6/10
คณะศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
30 พฤศจิกายน 2562
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
29 พฤศจิกายน 2562
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
29 พฤศจิกายน 2562
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
30 พฤศจิกายน 2562
โครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วมว. คณะศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
02 พฤศจิกายน 2562
ถึง
03 พฤศจิกายน 2562
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นักเรียนโปรแกรม SAM ม.1-6 นอกสถานที่
04 พฤศจิกายน 2562
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 2/62 ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
04 พฤศจิกายน 2562 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 พฤศจิกายน 2562
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2019 นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 พฤศจิกายน 2562
ถึง
10 พฤศจิกายน 2562
โครงการ “สังคมวัฒนธรรมสัญจร” มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคตะวันตก
08 พฤศจิกายน 2562
ถึง
09 พฤศจิกายน 2562
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (IEP Science and Math Skills Improvement) นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.นครราชสีมา
09 พฤศจิกายน 2562 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานีวิจัยประมงศรีราชา จ.ชลบุรี
09 พฤศจิกายน 2562
ถึง
10 พฤศจิกายน 2562
โครงการอบรมอาสาสมัครนักวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วมว. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พฤศจิกายน 2562  โครงการวันลอยกระทง ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และสระน้ำข้างหอพระ
11 พฤศจิกายน 2562 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลานรมณีย์
11 พฤศจิกายน 2562 ลอยกระทง มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
11 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Loy Krathong นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
14 พฤศจิกายน 2562
ถึง
17 พฤศจิกายน 2562
โครงการ Intergrated Secondary Field Trip นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ราชบุรี
15 พฤศจิกายน 2562 สาธิตจิตอาสา คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 นอกสถานที่
15 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Junior Explorers for Grade 1 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน พัทยา จ.ชลบุรี
15 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Learning by Doing for Grade 3 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ปทุมธานี
15 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Hands on Learning Experience for Grade 2 "Close Encounter with Nature" นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ฉะเชิงเทรา
15 พฤศจิกายน 2562 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษา 2 นอกสถานที่
16 พฤศจิกายน 2562 โครงการเพิ่มพูนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการเพื่อความเป็นนานาชาติ ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พฤศจิกายน 2562
ถึง
12 มกราคม 2563
จำหน่ายเอกสารเเนะนำโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ฝ่ายบริหาร
ร้านค้า โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พฤศจิกายน 2562
ถึง
12 มกราคม 2563
การกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
www.st.buu.ac.th
19 พฤศจิกายน 2562
ถึง
21 พฤศจิกายน 2562
 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ปฐมวัย 1.อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
2.Monsters aquarium pattaya 3.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
19 พฤศจิกายน 2562
ถึง
30 พฤศจิกายน 2562
จิตรกรจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
20 พฤศจิกายน 2562 โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art and Culture Village G.2 ประถมศึกษา 2 พัทยา จ.ชลบุรี
20 พฤศจิกายน 2562 โครงการทัศนศึกษา SAM นักเรียน SAM ม.1-3 กรุงเทพมหานคร
20 พฤศจิกายน 2562 โครงการทัศนศึกษา SAM นักเรียน SAM ม.4-6 กรุงเทพมหานคร
20 พฤศจิกายน 2562
ถึง
24 พฤศจิกายน 2562
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
21 พฤศจิกายน 2562 โครงการ IEP Reading Enhancement นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
21 พฤศจิกายน 2562 โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นอกสถานที่
22 พฤศจิกายน 2562 พิธีถวายราชสดุดี/พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทนู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
22 พฤศจิกายน 2562
ถึง
23 พฤศจิกายน 2562
โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม Go Green Camp นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.เพชรบุรี
22 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือ เนตรนารี ม.1- ม.3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
22 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖ ลูกเสือ เนตรนารี ม.1- ม.3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
22 พฤศจิกายน 2562 โครงการพิธีโอนกองและประดับอินทนู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 พฤศจิกายน 2562 โครงการปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ลูกเสือ ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 พฤศจิกายน 2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 พฤศจิกายน 2562
ถึง
24 พฤศจิกายน 2562
โครงการค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.ระยอง
28 พฤศจิกายน 2562 โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ประถมศึกษา 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จ.ชลบุรี
29 พฤศจิกายน 2562
ถึง
30 พฤศจิกายน 2562
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 SAM นอกสถานที่
30 พฤศจิกายน 2562 โครงการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ณ จังหวัดรัตนคีรีและจังหวัดมณฑลคีรี ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2563 ผู้บริหาร
ผู้ดูเเลงานด้านนักเรียนทุนพระราชทาน
จ.รัตนครีและจ.มณฑลคีรี ราชอาณาจักรกัมพูชา
02 ธันวาคม 2562
ถึง
06 ธันวาคม 2562
โครงการ Father's Day Week นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
03 ธันวาคม 2562 โครงการ English Day Camp at Suan Thai G.5 ประถมศึกษา 5 พัทยา จ.ชลบุรี
04 ธันวาคม 2562  โครงการ กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ ปฐมวัย ณ.โรงยิมอาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
04 ธันวาคม 2562 โครงการวันพ่อเเห่งชาติ บุคลากร
นักเรียนทุกระดับ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 ธันวาคม 2562
ถึง
13 ธันวาคม 2562
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ธันวาคม 2562
ถึง
17 ธันวาคม 2562
โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ (เชียงใหม่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 จังหวัดเชียงใหม่
01 มกราคม 2563
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2563
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ และรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประถมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2563
ถึง
29 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ Scius Go Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วมว. นอกสถานที่
02 มกราคม 2563 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2563 รับสมัครทางไปรษณีย์ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไปรษณีย์
06 มกราคม 2563
ถึง
10 มกราคม 2563
Satit Music Festival ลานรมณีย์ ลานรมณีย์
06 มกราคม 2563
ถึง
17 มกราคม 2563
โครงการตามหายอดนักอ่าน นักเรียนป.1-ม.6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
06 มกราคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 มกราคม 2563
ถึง
17 มกราคม 2563
โครงการยอดนักอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 มกราคม 2563
ถึง
29 มกราคม 2563
โครงการพัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
10 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลานรมณีย์
10 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
10 มกราคม 2563 รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเเสนสุข ,นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (กีฬา, ศิลปะ, ดนตรี และนาฏศิลป์), นักเรียนที่เป็นบุตรบุคลากร ม.บูรพา ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มกราคม 2563
ถึง
16 มกราคม 2563
โครงการ Overseas Field Trip P.3 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ป.3 IEP
ประเทศญี่ปุ่น
11 มกราคม 2563
ถึง
12 มกราคม 2563
รับสมัครนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2563 โครงการการดรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มกราคม 2563
ถึง
27 มกราคม 2563
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต
14 มกราคม 2563 โครงการ English Day Camp at Bangkok Planetarium ประถมศึกษา 4 กรุงเทพมหานคร
15 มกราคม 2563
ถึง
16 มกราคม 2563
กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 มัธยมศึกษา 3 นอกสถานที่
16 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.นครนายก
17 มกราคม 2563 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
17 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
17 มกราคม 2563 โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
17 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
17 มกราคม 2563 โครงการ Learning Resourese Koomwimarndin นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ฉะเชิงเทรา
17 มกราคม 2563 โครงการ Kidzania Bangkok for Grade 4 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
17 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ลูกเสือ เนตรนารี ม.1- ม.3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
17 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
โครงการค่ายพักเเรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
17 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
โครงการค่ายพักเเรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
20 มกราคม 2563
ถึง
24 มกราคม 2563
“Social Award” สู่ความเป็นเลิศทางสังคม ปี 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
21 มกราคม 2563
ถึง
23 มกราคม 2563
โครงการตรวจสุขภาพ ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
22 มกราคม 2563 โครงการ English Day Camp at Children's Discovery Museum and Queen Sirikit Park Bangkok นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
22 มกราคม 2563
ถึง
27 มกราคม 2563
โครงการ Class Project and Secondary Excusion of Field Trips M.6 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ม.6 IEP
สาธารณรัฐเกาหลี
22 มกราคม 2563
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ English Placement Test for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
24 มกราคม 2563
ถึง
29 มกราคม 2563
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ SAM GO ABROAD นักเรียน SAM ม.3-6 ประเทศญี่ปุ่น
25 มกราคม 2563 ประกาศเลขที่นั่งสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
www.st.buu.ac.th
27 มกราคม 2563 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ทุกระดับชั้น โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
27 มกราคม 2563
ถึง
31 มกราคม 2563
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
27 มกราคม 2563 โครงการแสดงผลงานเพื่อประเมินงานกิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
27 มกราคม 2563 โครงการสถาปนาโรงเรียน -ฟุตบอลชาย -เเชร์บอลหญิง บุคลากร
ศิษย์เก่าและชุมชน
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มกราคม 2563
ถึง
02 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ LIP Go Aboard ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 LIP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 LIP
เครือรัฐออสเตรเลีย
31 มกราคม 2563
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สารสัมพันธ์ฉันท์ วมว. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
01 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
02 กุมภาพันธ์ 2563
สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ Valentine's Day Week นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
03 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเเสดงผลงานทาววิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนมัธยมอิยามา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องประชุม 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
07 กุมภาพันธ์ 2563
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
21 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ลานรมณีย์
06 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
08 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ Survival Skills Camp นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ชลบุรี
07 กุมภาพันธ์ 2563 มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 6 โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
07 กุมภาพันธ์ 2563 สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 มัธยมศึกษา 6 โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
07 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมวันรำลึก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
07 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพิบูลบำเพ็ญ
07 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพิบูลบำเพ็ญ
07 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการค่าย Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพิบูลบำเพ็ญ
08 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรเเกรมทั่วไป โปรเเกรม LIP SAM
อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
09 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ Democratic Value Enhancement Project นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
09 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรเเกรมทั่วไป โปรเเกรม LIP SAM อาคารพิบูลพัฒนา 2
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2563
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทดสอบความสามารถพิเษศ -รายงานตัว -เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกโปรเเกรม อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
15 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ English Camp G.6 ประถมศึกษา 6 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการราตรีรำลึกราชพฤกษ์สังสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกสถานที่
21 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวันแห่งความสำเร็จ ปฐมวัย 3 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้มและอาคารพิบูลสุข ๒ ฝ่ายปฐมวัย
21 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ Graduation and Prom P.6 M.3 and M.6 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
23 กุมภาพันธ์ 2563 การประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2563
สอบวัดผลปลายปี 2562 ระดับประถมศึกษา สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
28 กุมภาพันธ์ 2563  โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี ปฐมวัย
ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
ณ โถงอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย และสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
29 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
01 มีนาคม 2563
สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2563
ถึง
03 มีนาคม 2563
ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 6 นอกสถานที่
02 มีนาคม 2563 โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.นครนายก
02 มีนาคม 2563
ถึง
30 เมษายน 2563
โครงการ Kunming Nihao นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
02 มีนาคม 2563
ถึง
31 กรกฎาคม 2563
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ภาคเรียน นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
02 มีนาคม 2563 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2563
ถึง
03 มีนาคม 2563
โครงการ English Summer Camp LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 LIP จ.กรุงเทพมหานคร
03 มีนาคม 2563
ถึง
04 มีนาคม 2563
โครงการทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
04 มีนาคม 2563
ถึง
05 มีนาคม 2563
สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 นอกสถานที่
04 มีนาคม 2563
ถึง
09 มีนาคม 2563
โครงการ Overseas Field Trip M.3 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ม.3 IEP
สาธารณรัฐเกาหลี
07 มีนาคม 2563
ถึง
08 มีนาคม 2563
โครงการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
5/9
6/10
จังหวัดชลบุรี
07 มีนาคม 2563 รายงานตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 มีนาคม 2563
ถึง
12 มีนาคม 2563
โครงการ Overseas Field Trip P.6 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ป.6 IEP
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
08 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครโควตาพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกโปรเเกรม อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
www.st.buu.ac.th
08 มีนาคม 2563 รายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกโปรเเกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 มีนาคม 2563
ถึง
13 มีนาคม 2563
โครงการ English Summer Camp for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 LIP จ.กรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม 2563 โครงการศึกษาดูงานที่สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
21 มีนาคม 2563  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ณ ห้องปันปัญญา อาคารศูนย์การเรียนรู้ เชาว์มณีวงษ์
21 มีนาคม 2563
ถึง
24 มีนาคม 2563
โครงการ Earth Science นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มีนาคม 2563
ถึง
30 เมษายน 2563
โครงการปรับพื้นฐานทางการเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 อาคารพิบูลรำลึก โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
28 มีนาคม 2563
ถึง
29 มีนาคม 2563
โครงการบริการวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 มีนาคม 2563
ถึง
30 เมษายน 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Summer Kids 2020 นักเรียนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 มีนาคม 2563
ถึง
31 มีนาคม 2563
โครงการเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 5/9
6/10
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 มีนาคม 2563
ถึง
30 เมษายน 2563
โครงการบริการวิชาการ Study kids Summer 2020 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
31 มีนาคม 2563 โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.นครนายก
01 เมษายน 2563
ถึง
08 พฤษภาคม 2563
โครงการ Summer for kids ปี63 ปฐมวัย 1 ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
01 เมษายน 2563
ถึง
08 พฤษภาคม 2563
โครงการ Summer Camp for kids ปี63 ปฐมวัย 2
ปฐมวัย 3
ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
15 เมษายน 2563
ถึง
17 เมษายน 2563
โครงการก่อพระทรายวันไหล บุคคลทั่วไป
คณะกรรมการนักเรียน
ชายหาด บางเเสน จ.ชลบุรี
20 เมษายน 2563
ถึง
25 เมษายน 2563
โครงการ Cubic Creative Camp นักเรียน SAM ม.1 จังหวัดปทุมธานี
01 พฤษภาคม 2563
ถึง
03 พฤษภาคม 2563
ค่ายผู้นำนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 นอกสถานที่
01 พฤษภาคม 2563
ถึง
31 พฤษภาคม 2563
เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤษภาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการเเข่งวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 พฤษภาคม 2563 โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 พฤษภาคม 2563
ถึง
15 พฤษภาคม 2563
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 พฤษภาคม 2563
ถึง
11 พฤษภาคม 2563
โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ Scius Forum ครั้งที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พฤษภาคม 2563
ถึง
15 พฤษภาคม 2563
โครงการ Orientation Camp นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
13 พฤษภาคม 2563
ถึง
15 พฤษภาคม 2563
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประถมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 4
อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
25 พฤษภาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 - 3 อาคารพิบูลรำลึก โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพิบูลพัฒนา
01 มิถุนายน 2563
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2564
เตรียมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 ทุกระดับชั้น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาบูรพา
01 มิถุนายน 2563
ถึง
30 กันยายน 2563
เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 ทุกระดับชั้น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2563
ถึง
30 มิถุนายน 2563
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2563
ถึง
30 มิถุนายน 2563
โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2563
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการสาธิตฯ ชุมชนเเสนสุขสัมพันธ์ ชุมชน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มิถุนายน 2563
ถึง
17 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2020 นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มิถุนายน 2563 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บุคลากร
นักเรียนทุกระดับ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มิถุนายน 2563 โครงการซ้อมหนีไฟ นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
05 มิถุนายน 2563 โครงการพี่พบน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มิถุนายน 2563
ถึง
14 มิถุนายน 2563
โครงการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเรียน SAM ม.5-6 กรุงเทพมหานคร
15 มิถุนายน 2563 โครงการน้องพี่ผูกพัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 มิถุนายน 2563 โครงการไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
หองประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
18 มิถุนายน 2563 โครงการ Waikru Ceremory ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มิถุนายน 2563
ถึง
29 สิงหาคม 2563
โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 มิถุนายน 2563
ถึง
18 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/63 ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
23 มิถุนายน 2563 โครงการ Robotic ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มิถุนายน 2563  โครงการวันไหว้ครู ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข2 ฝ่ายปฐมวัย
26 มิถุนายน 2563 โครงการวันสุนทรภู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2563 โครงการ Anti Drug Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 IEP
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2563 โครงการ Soontornpoo ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2563
โครงการ งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2563
งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กรกฎาคม 2563 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กรกฎาคม 2563 แห่เทียนจำนำพรรษา ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพิธีวันสถาปนาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ม.1- ม.3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพิธีวันสถาปนาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ม.1- ม.3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
31 กรกฎาคม 2563
โครงการวันภาษาไทยเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
07 สิงหาคม 2563
โครงการ IEP Sport Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2563
โครงการไทกั่วหนีห่าว อาจารย์และนักเรียน IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการครู บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ครู บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 กรกฎาคม 2563
ถึง
05 กรกฎาคม 2563
ทัศนศึกษาด้านวิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 23” มัธยมศึกษา 1 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
04 กรกฎาคม 2563 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ.จันทบุรี
11 กรกฎาคม 2563
ถึง
12 กรกฎาคม 2563
โครงการการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานวิศวะ นัเรียน SAM ม.4-5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
11 กรกฎาคม 2563
ถึง
12 กรกฎาคม 2563
โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
13 กรกฎาคม 2563
ถึง
28 สิงหาคม 2563
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข2 ฝ่ายปฐมวัย
13 กรกฎาคม 2563 โครงการเเลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ไทย-ญี่ปุ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น
14 กรกฎาคม 2563
ถึง
16 กรกฎาคม 2563
โครงการตรวจสุขภาพ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 กรกฎาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Kidzania Bangkok G.1 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
16 กรกฎาคม 2563 โครงการทัศนศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ
สวนไทย พัทยา จ.ชลบุรี
17 กรกฎาคม 2563 โครงการเเห่เทียนจำนำพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กรกฎาคม 2563 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
18 กรกฎาคม 2563 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 กรกฎาคม 2563 โครงการ Exploring the Mangrove Forest ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.สมุทรสงคราม
23 กรกฎาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Funarium Bangkok G.2 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร
23 กรกฎาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Funarium Bangkok G.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP จ.กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาบูรพา
25 กรกฎาคม 2563 โครงการเครือข่ายสาธิตสามัคคี (พิบูลบำเพ็ญกับเกษตรศาสตร์) อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 สิงหาคม 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2563
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 สิงหาคม 2563
ถึง
11 สิงหาคม 2563
โครงการ Mother's Day Week นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
03 สิงหาคม 2563
ถึง
17 สิงหาคม 2563
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา และ ม.ปูซาน ประเทศเกาหลี อาจารย์และนักเรียน อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
06 สิงหาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Suan Sampran G.4 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ.นครปฐม
06 สิงหาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Suan Sampran G.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JIP จ.นครปฐม
07 สิงหาคม 2563 โครงการวันแม่ – สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบูรณาการ(สติล คุณปลื้ม) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
07 สิงหาคม 2563 โครงการ English Trip for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP จ.กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2563 โครงการวันเเม่เเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 สิงหาคม 2563 โครงการค่ายเยาวชนพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
16 สิงหาคม 2563 โครงการ Find Fun and Inspirational experience "Sea Life" for G.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 IEP พัทยา จ.ชลบุรี
17 สิงหาคม 2563 กิจกรรมถ่ายรูปติดใบ ปพ.1 สำหรับการทำเอกสารให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 สิงหาคม 2563
ถึง
21 สิงหาคม 2563
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
20 สิงหาคม 2563 โครงการ Home School Meeting ผู้ปกครอง IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 สิงหาคม 2563
ถึง
23 สิงหาคม 2563
โครงการอบรม Creative Thinking ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 สิงหาคม 2563 โครงการ Fun Exercise in Wonderland for G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP จ.ชลบุรี
23 สิงหาคม 2563 โครงการ Thailand Tradition for G.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP พัทยา จ.ชลบุรี
27 สิงหาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Safari World Bangkok G.3 ประถมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2563 โครงการการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประถมศึกษา 4 วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน)
29 สิงหาคม 2563 โครงการ Biodiversity Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
30 สิงหาคม 2563 โครงการ Learning Resoufees Thai TV Channel 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP จ.กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2563 โครงการ Ancient City for G.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 IEP จ.สมุทรปราการ
10 กันยายน 2563
ถึง
11 กันยายน 2563
โครงการเเข่งขันกีฬาและกีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สนามเชาวน์มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กันยายน 2563 โครงการประชุมชี้เเจงเเนวทางการศึกษาสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 กันยายน 2563 มุทิตาคารวะ ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ปฐมวัย

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
 โครงการรักการอ่าน ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปฐมวัย ณ โถงอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมการเเข่งขันทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ตุลาคม 2562 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองปฐมวัยปีที่ 3
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ตุลาคม 2562  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
04 พฤศจิกายน 2562
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 2/62 ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
05 พฤศจิกายน 2562
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2019 นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พฤศจิกายน 2562  โครงการวันลอยกระทง ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และสระน้ำข้างหอพระ
19 พฤศจิกายน 2562
ถึง
21 พฤศจิกายน 2562
 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ปฐมวัย 1.อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
2.Monsters aquarium pattaya 3.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
04 ธันวาคม 2562  โครงการ กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ ปฐมวัย ณ.โรงยิมอาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
21 มกราคม 2563
ถึง
23 มกราคม 2563
โครงการตรวจสุขภาพ ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
21 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวันแห่งความสำเร็จ ปฐมวัย 3 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้มและอาคารพิบูลสุข ๒ ฝ่ายปฐมวัย
28 กุมภาพันธ์ 2563  โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี ปฐมวัย
ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
ณ โถงอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย และสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
21 มีนาคม 2563  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ณ ห้องปันปัญญา อาคารศูนย์การเรียนรู้ เชาว์มณีวงษ์
01 เมษายน 2563
ถึง
08 พฤษภาคม 2563
โครงการ Summer for kids ปี63 ปฐมวัย 1 ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
01 เมษายน 2563
ถึง
08 พฤษภาคม 2563
โครงการ Summer Camp for kids ปี63 ปฐมวัย 2
ปฐมวัย 3
ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
02 มิถุนายน 2563
ถึง
17 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2020 นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 มิถุนายน 2563
ถึง
18 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/63 ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย
25 มิถุนายน 2563  โครงการวันไหว้ครู ปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข2 ฝ่ายปฐมวัย
13 กรกฎาคม 2563
ถึง
28 สิงหาคม 2563
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ณ อาคารพิบูลสุข2 ฝ่ายปฐมวัย
14 กรกฎาคม 2563
ถึง
16 กรกฎาคม 2563
โครงการตรวจสุขภาพ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข 2 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 สิงหาคม 2563 โครงการวันแม่ – สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบูรณาการ(สติล คุณปลื้ม) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ประถมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการ Morning Brief ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนนำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ห้องคหกรรม ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 - 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการ Satit's Activities & Homework ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ English Enhancement Shelter ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการ IEP Classroom Decoration ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ตุลาคม 2562 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองปฐมวัยปีที่ 3
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ตุลาคม 2562
ถึง
12 มกราคม 2563
จำหน่ายเอกสารเเนะนำโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ฝ่ายบริหาร
ร้านค้า โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ตุลาคม 2562 กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
29 พฤศจิกายน 2562
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
29 พฤศจิกายน 2562
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 พฤศจิกายน 2562
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2019 นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พฤศจิกายน 2562 ลอยกระทง มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
18 พฤศจิกายน 2562
ถึง
12 มกราคม 2563
จำหน่ายเอกสารเเนะนำโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ฝ่ายบริหาร
ร้านค้า โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พฤศจิกายน 2562
ถึง
12 มกราคม 2563
การกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
www.st.buu.ac.th
19 พฤศจิกายน 2562
ถึง
30 พฤศจิกายน 2562
จิตรกรจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
20 พฤศจิกายน 2562 โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art and Culture Village G.2 ประถมศึกษา 2 พัทยา จ.ชลบุรี
22 พฤศจิกายน 2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
28 พฤศจิกายน 2562 โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ประถมศึกษา 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จ.ชลบุรี
02 ธันวาคม 2562
ถึง
06 ธันวาคม 2562
โครงการ Father's Day Week นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
03 ธันวาคม 2562 โครงการ English Day Camp at Suan Thai G.5 ประถมศึกษา 5 พัทยา จ.ชลบุรี
01 มกราคม 2563
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2563
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ และรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประถมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2563 รับสมัครทางไปรษณีย์ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไปรษณีย์
06 มกราคม 2563
ถึง
17 มกราคม 2563
โครงการยอดนักอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 มกราคม 2563 รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเเสนสุข ,นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (กีฬา, ศิลปะ, ดนตรี และนาฏศิลป์), นักเรียนที่เป็นบุตรบุคลากร ม.บูรพา ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มกราคม 2563
ถึง
12 มกราคม 2563
รับสมัครนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มกราคม 2563 โครงการ English Day Camp at Bangkok Planetarium ประถมศึกษา 4 กรุงเทพมหานคร
17 มกราคม 2563 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
22 มกราคม 2563 โครงการ English Day Camp at Children's Discovery Museum and Queen Sirikit Park Bangkok นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2563 ประกาศเลขที่นั่งสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
www.st.buu.ac.th
27 มกราคม 2563
ถึง
31 มกราคม 2563
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ Valentine's Day Week นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
07 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพิบูลบำเพ็ญ
07 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพิบูลบำเพ็ญ
07 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการค่าย Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพิบูลบำเพ็ญ
08 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรเเกรมทั่วไป โปรเเกรม LIP SAM
อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
14 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
15 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ English Camp G.6 ประถมศึกษา 6 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
23 กุมภาพันธ์ 2563 การประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2563
สอบวัดผลปลายปี 2562 ระดับประถมศึกษา สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มีนาคม 2563
ถึง
04 มีนาคม 2563
โครงการทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
07 มีนาคม 2563 รายงานตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
28 มีนาคม 2563
ถึง
29 มีนาคม 2563
โครงการบริการวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 มีนาคม 2563
ถึง
30 เมษายน 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Summer Kids 2020 นักเรียนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 มีนาคม 2563
ถึง
30 เมษายน 2563
โครงการบริการวิชาการ Study kids Summer 2020 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 พฤษภาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการเเข่งวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 พฤษภาคม 2563
ถึง
15 พฤษภาคม 2563
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประถมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 4
อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
01 มิถุนายน 2563
ถึง
30 มิถุนายน 2563
โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มิถุนายน 2563
ถึง
17 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2020 นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 มิถุนายน 2563 โครงการไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
หองประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
18 มิถุนายน 2563 โครงการ Waikru Ceremory ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2563 โครงการวันสุนทรภู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2563 โครงการ Anti Drug Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 IEP
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2563 โครงการ Soontornpoo ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2563
โครงการ งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กรกฎาคม 2563 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กรกฎาคม 2563 แห่เทียนจำนำพรรษา ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
31 กรกฎาคม 2563
โครงการวันภาษาไทยเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
07 สิงหาคม 2563
โครงการ IEP Sport Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กรกฎาคม 2563
ถึง
12 กรกฎาคม 2563
โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
13 กรกฎาคม 2563 โครงการเเลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ไทย-ญี่ปุ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น
16 กรกฎาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Kidzania Bangkok G.1 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
17 กรกฎาคม 2563 โครงการเเห่เทียนจำนำพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กรกฎาคม 2563 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
18 กรกฎาคม 2563 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 กรกฎาคม 2563 โครงการ Exploring the Mangrove Forest ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.สมุทรสงคราม
23 กรกฎาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Funarium Bangkok G.2 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร
23 กรกฎาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Funarium Bangkok G.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP จ.กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาบูรพา
03 สิงหาคม 2563
ถึง
11 สิงหาคม 2563
โครงการ Mother's Day Week นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
06 สิงหาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Suan Sampran G.4 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ.นครปฐม
06 สิงหาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Suan Sampran G.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JIP จ.นครปฐม
11 สิงหาคม 2563 โครงการวันเเม่เเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 สิงหาคม 2563 โครงการ Find Fun and Inspirational experience "Sea Life" for G.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 IEP พัทยา จ.ชลบุรี
17 สิงหาคม 2563 กิจกรรมถ่ายรูปติดใบ ปพ.1 สำหรับการทำเอกสารให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 สิงหาคม 2563
ถึง
21 สิงหาคม 2563
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
23 สิงหาคม 2563 โครงการ Fun Exercise in Wonderland for G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP จ.ชลบุรี
23 สิงหาคม 2563 โครงการ Thailand Tradition for G.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP พัทยา จ.ชลบุรี
27 สิงหาคม 2563 โครงการ English Day Camp at Safari World Bangkok G.3 ประถมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2563 โครงการการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประถมศึกษา 4 วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน)
29 สิงหาคม 2563 โครงการ Biodiversity Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
30 สิงหาคม 2563 โครงการ Learning Resoufees Thai TV Channel 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP จ.กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2563 โครงการ Ancient City for G.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 IEP จ.สมุทรปราการ
10 กันยายน 2563
ถึง
11 กันยายน 2563
โครงการเเข่งขันกีฬาและกีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สนามเชาวน์มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กันยายน 2563 โครงการประชุมชี้เเจงเเนวทางการศึกษาสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 กันยายน 2563 มุทิตาคารวะ ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

มัธยมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
จัดทำหนังสือรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการคัดเลือกนักเรียนและเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาสู่การแข่งขัน มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนนำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการเพิ่มทักษะด้านดนตนีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการปั้นศิลปิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ English Enhancement Shelter ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการ IEP Classroom Decoration ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ Perfect form Perfect Life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 ตุลาคม 2562
ถึง
07 ตุลาคม 2562
โครงการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 จังหวัดชลบุรี
07 ตุลาคม 2562
ถึง
08 ตุลาคม 2562
โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ตุลาคม 2562
ถึง
17 ตุลาคม 2562
โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (Scuba diving) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และอ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
16 ตุลาคม 2562 โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.อยุธยา
17 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยสำหรับนักเรียนกัมพูชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนกัมพูชา ห้องพักครู ชั้น 3 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ตุลาคม 2562
ถึง
12 มกราคม 2563
จำหน่ายเอกสารเเนะนำโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ฝ่ายบริหาร
ร้านค้า โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 ตุลาคม 2562
ถึง
24 มกราคม 2563
โครงการ GAT Success for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 LIP ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 อาคารพิบูลรำลึก
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 ตุลาคม 2562
ถึง
27 ตุลาคม 2562
โครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษา 4 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
28 ตุลาคม 2562
ถึง
27 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 ตุลาคม 2562
ถึง
31 ตุลาคม 2562
โครงการวรรณคดีสัญจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ.กรุงเทพมหานคร
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
31 มกราคม 2563
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
30 พฤศจิกายน 2562
โครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
5/9
6/10
คณะศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
29 พฤศจิกายน 2562
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
29 พฤศจิกายน 2562
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2562
ถึง
30 พฤศจิกายน 2562
โครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วมว. คณะศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
04 พฤศจิกายน 2562 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 พฤศจิกายน 2562
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2019 นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 พฤศจิกายน 2562
ถึง
10 พฤศจิกายน 2562
โครงการ “สังคมวัฒนธรรมสัญจร” มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคตะวันตก
09 พฤศจิกายน 2562 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานีวิจัยประมงศรีราชา จ.ชลบุรี
09 พฤศจิกายน 2562
ถึง
10 พฤศจิกายน 2562
โครงการอบรมอาสาสมัครนักวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วมว. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พฤศจิกายน 2562 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลานรมณีย์
11 พฤศจิกายน 2562 ลอยกระทง มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
15 พฤศจิกายน 2562 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษา 2 นอกสถานที่
18 พฤศจิกายน 2562
ถึง
12 มกราคม 2563
จำหน่ายเอกสารเเนะนำโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ฝ่ายบริหาร
ร้านค้า โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พฤศจิกายน 2562
ถึง
12 มกราคม 2563
การกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
www.st.buu.ac.th
20 พฤศจิกายน 2562
ถึง
24 พฤศจิกายน 2562
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
21 พฤศจิกายน 2562 โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นอกสถานที่
22 พฤศจิกายน 2562 พิธีถวายราชสดุดี/พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทนู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
22 พฤศจิกายน 2562 โครงการพิธีโอนกองและประดับอินทนู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 พฤศจิกายน 2562
ถึง
24 พฤศจิกายน 2562
โครงการค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.ระยอง
29 พฤศจิกายน 2562
ถึง
30 พฤศจิกายน 2562
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 SAM นอกสถานที่
11 ธันวาคม 2562
ถึง
13 ธันวาคม 2562
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ธันวาคม 2562
ถึง
17 ธันวาคม 2562
โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ (เชียงใหม่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 จังหวัดเชียงใหม่
01 มกราคม 2563
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2563
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ และรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประถมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2563
ถึง
29 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ Scius Go Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วมว. นอกสถานที่
02 มกราคม 2563 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2563 รับสมัครทางไปรษณีย์ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไปรษณีย์
06 มกราคม 2563
ถึง
17 มกราคม 2563
โครงการยอดนักอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 มกราคม 2563
ถึง
29 มกราคม 2563
โครงการพัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
10 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลานรมณีย์
10 มกราคม 2563 รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเเสนสุข ,นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (กีฬา, ศิลปะ, ดนตรี และนาฏศิลป์), นักเรียนที่เป็นบุตรบุคลากร ม.บูรพา ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มกราคม 2563
ถึง
12 มกราคม 2563
รับสมัครนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2563 โครงการการดรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มกราคม 2563
ถึง
27 มกราคม 2563
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต
15 มกราคม 2563
ถึง
16 มกราคม 2563
กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 มัธยมศึกษา 3 นอกสถานที่
17 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
17 มกราคม 2563 โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
17 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
17 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
โครงการค่ายพักเเรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
17 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
โครงการค่ายพักเเรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
20 มกราคม 2563
ถึง
24 มกราคม 2563
“Social Award” สู่ความเป็นเลิศทางสังคม ปี 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
22 มกราคม 2563
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ English Placement Test for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
25 มกราคม 2563 ประกาศเลขที่นั่งสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
www.st.buu.ac.th
27 มกราคม 2563
ถึง
31 มกราคม 2563
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
29 มกราคม 2563
ถึง
02 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ LIP Go Aboard ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 LIP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 LIP
เครือรัฐออสเตรเลีย
31 มกราคม 2563
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สารสัมพันธ์ฉันท์ วมว. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
01 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
02 กุมภาพันธ์ 2563
สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเเสดงผลงานทาววิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนมัธยมอิยามา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องประชุม 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
07 กุมภาพันธ์ 2563
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
21 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ลานรมณีย์
07 กุมภาพันธ์ 2563 มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 6 โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
07 กุมภาพันธ์ 2563 สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 มัธยมศึกษา 6 โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
07 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมวันรำลึก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
08 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรเเกรมทั่วไป โปรเเกรม LIP SAM
อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
09 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรเเกรมทั่วไป โปรเเกรม LIP SAM อาคารพิบูลพัฒนา 2
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2563
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทดสอบความสามารถพิเษศ -รายงานตัว -เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกโปรเเกรม อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการราตรีรำลึกราชพฤกษ์สังสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกสถานที่
23 กุมภาพันธ์ 2563 การประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2563
สอบวัดผลปลายปี 2562 ระดับประถมศึกษา สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
01 มีนาคม 2563
สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2563
ถึง
03 มีนาคม 2563
ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 6 นอกสถานที่
02 มีนาคม 2563 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2563
ถึง
03 มีนาคม 2563
โครงการ English Summer Camp LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 LIP จ.กรุงเทพมหานคร
07 มีนาคม 2563
ถึง
08 มีนาคม 2563
โครงการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
5/9
6/10
จังหวัดชลบุรี
07 มีนาคม 2563 รายงานตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครโควตาพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกโปรเเกรม อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
www.st.buu.ac.th
08 มีนาคม 2563 รายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกโปรเเกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 มีนาคม 2563
ถึง
13 มีนาคม 2563
โครงการ English Summer Camp for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 LIP จ.กรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม 2563 โครงการศึกษาดูงานที่สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
21 มีนาคม 2563
ถึง
24 มีนาคม 2563
โครงการ Earth Science นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มีนาคม 2563
ถึง
30 เมษายน 2563
โครงการปรับพื้นฐานทางการเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 อาคารพิบูลรำลึก โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 มีนาคม 2563
ถึง
31 มีนาคม 2563
โครงการเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 5/9
6/10
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2563 โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.นครนายก
04 พฤษภาคม 2563 โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 พฤษภาคม 2563
ถึง
15 พฤษภาคม 2563
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 พฤษภาคม 2563
ถึง
11 พฤษภาคม 2563
โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ Scius Forum ครั้งที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 พฤษภาคม 2563
ถึง
15 พฤษภาคม 2563
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประถมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 4
อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
25 พฤษภาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 - 3 อาคารพิบูลรำลึก โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพิบูลพัฒนา
01 มิถุนายน 2563
ถึง
30 มิถุนายน 2563
โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มิถุนายน 2563
ถึง
17 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2020 นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มิถุนายน 2563 โครงการพี่พบน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 มิถุนายน 2563 โครงการน้องพี่ผูกพัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 มิถุนายน 2563 โครงการไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
หองประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
18 มิถุนายน 2563 โครงการ Waikru Ceremory ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มิถุนายน 2563
ถึง
29 สิงหาคม 2563
โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิถุนายน 2563 โครงการ Robotic ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2563 โครงการวันสุนทรภู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2563 โครงการ Anti Drug Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 IEP
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2563 โครงการ Soontornpoo ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6IEP
อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2563
งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กรกฎาคม 2563 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กรกฎาคม 2563 แห่เทียนจำนำพรรษา ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
31 กรกฎาคม 2563
โครงการวันภาษาไทยเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2563
ถึง
07 สิงหาคม 2563
โครงการ IEP Sport Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 กรกฎาคม 2563
ถึง
05 กรกฎาคม 2563
ทัศนศึกษาด้านวิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 23” มัธยมศึกษา 1 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
04 กรกฎาคม 2563 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ.จันทบุรี
16 กรกฎาคม 2563 โครงการทัศนศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ
สวนไทย พัทยา จ.ชลบุรี
17 กรกฎาคม 2563 โครงการเเห่เทียนจำนำพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาบูรพา
07 สิงหาคม 2563 โครงการ English Trip for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP จ.กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2563 โครงการวันเเม่เเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 สิงหาคม 2563 โครงการค่ายเยาวชนพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
17 สิงหาคม 2563 กิจกรรมถ่ายรูปติดใบ ปพ.1 สำหรับการทำเอกสารให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 สิงหาคม 2563
ถึง
21 สิงหาคม 2563
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
22 สิงหาคม 2563
ถึง
23 สิงหาคม 2563
โครงการอบรม Creative Thinking ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กันยายน 2563
ถึง
11 กันยายน 2563
โครงการเเข่งขันกีฬาและกีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สนามเชาวน์มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กันยายน 2563 โครงการประชุมชี้เเจงเเนวทางการศึกษาสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 กันยายน 2563 มุทิตาคารวะ ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษานานาชาติ

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
21 ตุลาคม 2562
ถึง
22 ตุลาคม 2562
โครงการ Moral and Ethic Enhancement นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ชลบุรี
31 ตุลาคม 2562 โครงการ Halloween Day นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
08 พฤศจิกายน 2562
ถึง
09 พฤศจิกายน 2562
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (IEP Science and Math Skills Improvement) นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.นครราชสีมา
11 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Loy Krathong นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
14 พฤศจิกายน 2562
ถึง
17 พฤศจิกายน 2562
โครงการ Intergrated Secondary Field Trip นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ราชบุรี
15 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Junior Explorers for Grade 1 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน พัทยา จ.ชลบุรี
15 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Learning by Doing for Grade 3 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ปทุมธานี
15 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Hands on Learning Experience for Grade 2 "Close Encounter with Nature" นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ฉะเชิงเทรา
21 พฤศจิกายน 2562 โครงการ IEP Reading Enhancement นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
22 พฤศจิกายน 2562
ถึง
23 พฤศจิกายน 2562
โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม Go Green Camp นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.เพชรบุรี
10 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
11 มกราคม 2563
ถึง
16 มกราคม 2563
โครงการ Overseas Field Trip P.3 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ป.3 IEP
ประเทศญี่ปุ่น
16 มกราคม 2563
ถึง
18 มกราคม 2563
โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.นครนายก
17 มกราคม 2563 โครงการ Learning Resourese Koomwimarndin นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ฉะเชิงเทรา
17 มกราคม 2563 โครงการ Kidzania Bangkok for Grade 4 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
22 มกราคม 2563
ถึง
27 มกราคม 2563
โครงการ Class Project and Secondary Excusion of Field Trips M.6 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ม.6 IEP
สาธารณรัฐเกาหลี
06 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
08 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ Survival Skills Camp นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ชลบุรี
09 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ Democratic Value Enhancement Project นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
21 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ Graduation and Prom P.6 M.3 and M.6 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
02 มีนาคม 2563 โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.นครนายก
02 มีนาคม 2563
ถึง
30 เมษายน 2563
โครงการ Kunming Nihao นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
02 มีนาคม 2563
ถึง
31 กรกฎาคม 2563
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ภาคเรียน นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
04 มีนาคม 2563
ถึง
09 มีนาคม 2563
โครงการ Overseas Field Trip M.3 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ม.3 IEP
สาธารณรัฐเกาหลี
08 มีนาคม 2563
ถึง
12 มีนาคม 2563
โครงการ Overseas Field Trip P.6 นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ป.6 IEP
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
11 พฤษภาคม 2563
ถึง
15 พฤษภาคม 2563
โครงการ Orientation Camp นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
05 มิถุนายน 2563 โครงการซ้อมหนีไฟ นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
Login