ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

ทั้งหมด

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
25 ตุลาคม 2560
ถึง
29 สิงหาคม 2561
LIP Go Abroad นักเรียนLIPม.3 และ ม.5 lสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้)
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี อาคารพิบูลพัฒนา 2 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม และอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงโรงฝึกพลศึกษา ชั้น 1 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 1 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการติดตั้งระบบเสียงประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงล้อเลื่อน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
บุคลากร
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการ : คัดเลือกและเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สู่การแข่งขัน มัธยมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 5
มัธยมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2561
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการ : คัดเลือกและเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สู่การแข่งขัน ประถมศึกษา 2
ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ตุลาคม 2561
เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 ตุลาคม 2561
ถึง
20 กันยายน 2562
โครงการ Morning Brief นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โถงอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1
08 ตุลาคม 2561
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
14 ตุลาคม 2561 โครงการ Big Cleanig Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 6
หอพักนักเรียน
16 ตุลาคม 2561
ถึง
22 กุมภาพันธ์ 2562
Satit's Homework&Activities ภาคเรียนที่ 2/2561 ประถมศึกษา 1
ประถมศึกษา 3
ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
18 ตุลาคม 2561
ถึง
07 กุมภาพันธ์ 2562
GAT Success for LIP นักเรียน LIP ม.6 ห้องเรียน ม.6/7
20 ตุลาคม 2561
ถึง
21 ตุลาคม 2561
โครงการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" อินวิเตชั่น ครั้งที่ 2 ประถมศึกษา 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
26 ตุลาคม 2561 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
30 ตุลาคม 2561 โครงการเพิ่มพูนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการเพื่อความเป็นนานาชาติ ครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 พฤศจิกายน 2561
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้สินของโรงเรียน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2561
ถึง
04 พฤศจิกายน 2561
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
06 พฤศจิกายน 2561
ถึง
21 กุมภาพันธ์ 2562
STLC Conversation Course 2/2018 นักเรียน บุคลากร บุคคลทั่วไป ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 มกราคม 2562
โครงการเสริมทักษะการคิดภาษาไทย มัธยมศึกษา 6 ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
10 พฤศจิกายน 2561
ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ วมว. Volunteer มัธยมศึกษา 4 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
16 พฤศจิกายน 2561 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
19 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 พฤศจิกายน 2561
จิตรกรจิ๋ว ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
19 พฤศจิกายน 2561
ถึง
23 มกราคม 2562
โครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤศจิกายน 2561 โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
20 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 มกราคม 2562
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
22 พฤศจิกายน 2561 ลอยกระทง มัธยมศึกษา 6
ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
22 พฤศจิกายน 2561 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
24 พฤศจิกายน 2561 โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
26 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 พฤศจิกายน 2561
โครงการ Father's Day week นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
29 พฤศจิกายน 2561 โครงการ English day camp at Thai Thani Arts & Culture Village grade 2 นัเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 thai thani arts & culture village พัทยาชลบุรี
29 พฤศจิกายน 2561 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล
วัดพระศรีสรรเพชญ์
01 ธันวาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายงานกีฬาสาธิตสามัคคี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 ธันวาคม 2561 โครงการ English Day Camp at Suanthai grade 5 นัเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 สวนไทย พัทยา
24 ธันวาคม 2561
ถึง
27 ธันวาคม 2561
โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 มัธยมศึกษา 4 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2562
ถึง
31 มกราคม 2562
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ รายงานตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2562 โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา 4 คณะวิทยาศาสตร์
04 มกราคม 2562
ถึง
08 มกราคม 2562
เกษตรสัญจร มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 6
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่
07 มกราคม 2562
ถึง
10 มกราคม 2562
Satit Music Festival มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
11 มกราคม 2562 วันเด็ก มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
13 มกราคม 2562
ถึง
14 มกราคม 2562
English Camp for LIP นักเรียนLIP ม.1-6 เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
14 มกราคม 2562
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
14 มกราคม 2562
ถึง
25 มกราคม 2562
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
18 มกราคม 2562
ถึง
20 มกราคม 2562
ค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 2
มัธยมศึกษา 3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
ค่ายลูกเสือศรีกะอางค์ จ.นครนายก
ค่ายลูกเสือศรีกะอางค์ จ.นครนายก
21 มกราคม 2562
ถึง
01 กุมภาพันธ์ 2562
Placement Test for LIP นักเรียน LIP ม.1 - ม. 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มกราคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ทั้งหมด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ วมว.กับห้องเรียนธรรมชาติระยะที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
จังหวัดเชียงใหม่
04 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ Valentine's Day week นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
06 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการEnglish Day camp at Bangkok Butterfly Garden and Insectarium at Wachirabenchathat Parkand Queen Sirikit Park นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 Wachirabenchathat Parked Queen Sirikit Park กรุงเทพฯ
06 กุมภาพันธ์ 2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
09 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 5
คณะวิทยาศาสตร์
15 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ English camp นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมปีที่ 6 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
15 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งพี่ ม.6 มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
15 กุมภาพันธ์ 2562 มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
16 กุมภาพันธ์ 2562 Piboonbumpen Prom Night มัธยมศึกษา 6 เดอะไทด์ รีสอร์ท
17 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2562
ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 6 เขื่อนขุนด่านปราการชล และ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
23 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
24 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษา 3 สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
01 มีนาคม 2562
ถึง
31 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดทำล็อกเกอร์ห้องเรียน ชั้น ป.3 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
01 มีนาคม 2562
ถึง
30 พฤษภาคม 2562
โครงการทาสีภายในอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2562
ถึง
04 มีนาคม 2562
โครงการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ มัธยมศึกษา 4 อ.แสมสาร จ.ชลบุรี
04 มีนาคม 2562
ถึง
08 มีนาคม 2562
English Summer Camp for LIP นักเรียน LIP ม.1 กรุงเทพมหานคร
23 มีนาคม 2562
ถึง
24 มีนาคม 2562
โครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ อะโลฮ่า โฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
27 มีนาคม 2562
ถึง
31 มีนาคม 2562
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. มัธยมศึกษา 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ
01 เมษายน 2562
ถึง
30 เมษายน 2562
STLC Summer Kids 2019 นักเรียนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 เมษายน 2562
ถึง
30 เมษายน 2562
Study Kids Summer 2019 ปีการศึกษา 2561 ประถมศึกษา 1
ประถมศึกษา 2
ประถมศึกษา 3
ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
05 เมษายน 2562
ถึง
07 เมษายน 2562
โครงการสัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่่โคงการ วมว. บุคลากร นอกสถานที่
10 เมษายน 2562
ถึง
17 เมษายน 2562
ก่อพระทรายวันไหลบางแสน บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ จำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
บริเวณชายหาดบางแสน
01 พฤษภาคม 2562
ถึง
31 พฤษภาคม 2562
เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 พฤษภาคม 2562
ถึง
09 พฤษภาคม 2562
โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum ครั้งที่ 9 มัธยมศึกษา 5 จังหวัดพิษณุโลก
08 พฤษภาคม 2562
ถึง
10 พฤษภาคม 2562
ค่ายผู้นำนักเรียน - คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 25๖2 จำนวน 6๐ คน - คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖1 จำนวน 1๐ คน - คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 จำนวน ๑๔ คน วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
ค่ายลูกเสือสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
10 พฤษภาคม 2562
ถึง
20 พฤษภาคม 2562
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.4 มัธยมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
15 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวนักเรียนเก่า จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ปฐมวัยปีที่ 2-3
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 พฤษภาคม 2562
ถึง
19 พฤษภาคม 2562
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
23 พฤษภาคม 2562
ถึง
25 พฤษภาคม 2562
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11 มัธยมศึกษา 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 พฤษภาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมศักยภาพเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2562
ถึง
30 มิถุนายน 2562
โครงารวันสุนทรภู่ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาบูรพา
01 มิถุนายน 2562
ถึง
30 มิถุนายน 2562
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 มิถุนายน 2562
ถึง
19 กันยายน 2562
STLC Conversation Course 1/2019 นักเรียน บุคลากร บุคคลทั่วไป ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิถุนายน 2562 โครงการน้องพี่ผูกพัน มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
20 มิถุนายน 2562
ถึง
29 สิงหาคม 2562
โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น มัธยมศึกษา 4 สระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มิถุนายน 2562 ไหว้ครู ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มิถุนายน 2562
ถึง
12 กรกฎาคม 2562
Satit Street Basketball มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
24 มิถุนายน 2562
ถึง
12 กรกฎาคม 2562
ฟุตซอลประถม ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
27 มิถุนายน 2562
ถึง
01 กันยายน 2562
โครงการคลินิควิชาการ มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 กรกฎาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2562
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2562
ถึง
31 กรกฎาคม 2562
ส่งข้อมูลรายได้ให้ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และเเผน ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2562
ถึง
15 กรกฎาคม 2562
แห่เทียนพรรษา ทั้งหมด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัดเก่าโบราณ ต.แสนสุข
04 กรกฎาคม 2562 โครงการ English day camp at KidZania Bangkok G.1 นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Kidzania Bangkok
06 กรกฎาคม 2562 โครงการคณิตศาสตร์กับการบริหารธุรกิจในยุค ๔.๐ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษา 1 สวนสยาม กรุงเทพฯ
06 กรกฎาคม 2562 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
วัดพระปฐมเจดีย์
13 กรกฎาคม 2562 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
18 กรกฎาคม 2562 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4 สวนไทยพัทยา อาณาจักรแห่งความเป็นไทย
25 กรกฎาคม 2562 โครงการ English Day Camp at Mini Siam and Teddy Bear Museum G.2 นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมืองจำลอง และ เท็ดดี้แบร์ พัทยา
26 กรกฎาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ทั้งหมด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
28 กรกฎาคม 2562 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 จ.สมุทรสาคร
01 สิงหาคม 2562
ถึง
31 สิงหาคม 2562
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 สิงหาคม 2562
ถึง
12 สิงหาคม 2562
โครงการ Mother's Day week นักเรียนประถมJIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
05 สิงหาคม 2562
ถึง
09 สิงหาคม 2562
กิจกรรมถ่ายถ่ายรูปติดใบ ปพ.๑ สำหรับการทำเอกสารจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 6
ห้องสมุดชั้น 3
09 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ ทั้งหมด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
15 สิงหาคม 2562 English Trip for LIP นักเรียนLIP ม.1-6 กรุงเทพมหานคร
16 สิงหาคม 2562
ถึง
18 สิงหาคม 2562
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา 4 คณะวิทยาศาสตร์
21 สิงหาคม 2562
ถึง
23 สิงหาคม 2562
สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
22 สิงหาคม 2562 โครงการ English day camp at Safari World Bangkok นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ซาฟารีเวิล์ด กรุงเทพฯ
22 สิงหาคม 2562 โครงการ English day camp at Safari World Bangkok นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ซาฟารีเวิล์ด กรุงเทพฯ
24 สิงหาคม 2562
ถึง
31 สิงหาคม 2562
โครงการการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางการบินและอากาศยาน มัธยมศึกษา 4 ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา
05 กันยายน 2562
ถึง
06 กันยายน 2562
กีฬาสี ทั้งหมด สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์
13 กันยายน 2562 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โถงอาคาร 3 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
14 กันยายน 2562
ถึง
19 กันยายน 2562
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS GO Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ต่างประเทศ
07 พฤศจิกายน 2562
ถึง
08 พฤศจิกายน 2562
โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ และประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

ปฐมวัย

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ตุลาคม 2561
เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 พฤศจิกายน 2561
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้สินของโรงเรียน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤษภาคม 2562
ถึง
31 พฤษภาคม 2562
เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวนักเรียนเก่า จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ปฐมวัยปีที่ 2-3
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2562
ถึง
30 มิถุนายน 2562
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 สิงหาคม 2562
ถึง
31 สิงหาคม 2562
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 พฤศจิกายน 2562
ถึง
08 พฤศจิกายน 2562
โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ และประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

ประถมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี อาคารพิบูลพัฒนา 2 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม และอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงล้อเลื่อน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
บุคลากร
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการ : คัดเลือกและเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สู่การแข่งขัน ประถมศึกษา 2
ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
08 ตุลาคม 2561
ถึง
20 กันยายน 2562
โครงการ Morning Brief นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โถงอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1
08 ตุลาคม 2561
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
16 ตุลาคม 2561
ถึง
22 กุมภาพันธ์ 2562
Satit's Homework&Activities ภาคเรียนที่ 2/2561 ประถมศึกษา 1
ประถมศึกษา 3
ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
20 ตุลาคม 2561
ถึง
21 ตุลาคม 2561
โครงการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" อินวิเตชั่น ครั้งที่ 2 ประถมศึกษา 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
19 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 พฤศจิกายน 2561
จิตรกรจิ๋ว ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
20 พฤศจิกายน 2561 โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
22 พฤศจิกายน 2561 ลอยกระทง มัธยมศึกษา 6
ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
26 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 พฤศจิกายน 2561
โครงการ Father's Day week นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
29 พฤศจิกายน 2561 โครงการ English day camp at Thai Thani Arts & Culture Village grade 2 นัเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 thai thani arts & culture village พัทยาชลบุรี
01 ธันวาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายงานกีฬาสาธิตสามัคคี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 ธันวาคม 2561 โครงการ English Day Camp at Suanthai grade 5 นัเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 สวนไทย พัทยา
01 มกราคม 2562
ถึง
31 มกราคม 2562
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ รายงานตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มกราคม 2562
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
04 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ Valentine's Day week นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
06 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการEnglish Day camp at Bangkok Butterfly Garden and Insectarium at Wachirabenchathat Parkand Queen Sirikit Park นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 Wachirabenchathat Parked Queen Sirikit Park กรุงเทพฯ
06 กุมภาพันธ์ 2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
15 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ English camp นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมปีที่ 6 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
01 มีนาคม 2562
ถึง
31 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดทำล็อกเกอร์ห้องเรียน ชั้น ป.3 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
01 มีนาคม 2562
ถึง
30 พฤษภาคม 2562
โครงการทาสีภายในอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 เมษายน 2562
ถึง
30 เมษายน 2562
STLC Summer Kids 2019 นักเรียนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 เมษายน 2562
ถึง
30 เมษายน 2562
Study Kids Summer 2019 ปีการศึกษา 2561 ประถมศึกษา 1
ประถมศึกษา 2
ประถมศึกษา 3
ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
17 พฤษภาคม 2562
ถึง
19 พฤษภาคม 2562
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
27 พฤษภาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมศักยภาพเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2562
ถึง
30 มิถุนายน 2562
โครงารวันสุนทรภู่ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาบูรพา
20 มิถุนายน 2562 ไหว้ครู ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มิถุนายน 2562
ถึง
12 กรกฎาคม 2562
ฟุตซอลประถม ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
04 กรกฎาคม 2562 โครงการ English day camp at KidZania Bangkok G.1 นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Kidzania Bangkok
13 กรกฎาคม 2562 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
25 กรกฎาคม 2562 โครงการ English Day Camp at Mini Siam and Teddy Bear Museum G.2 นักเรียนประถม JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมืองจำลอง และ เท็ดดี้แบร์ พัทยา
26 กรกฎาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 สิงหาคม 2562
ถึง
12 สิงหาคม 2562
โครงการ Mother's Day week นักเรียนประถมJIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
05 สิงหาคม 2562
ถึง
09 สิงหาคม 2562
กิจกรรมถ่ายถ่ายรูปติดใบ ปพ.๑ สำหรับการทำเอกสารจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 6
ห้องสมุดชั้น 3
21 สิงหาคม 2562
ถึง
23 สิงหาคม 2562
สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
22 สิงหาคม 2562 โครงการ English day camp at Safari World Bangkok นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ซาฟารีเวิล์ด กรุงเทพฯ
22 สิงหาคม 2562 โครงการ English day camp at Safari World Bangkok นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ซาฟารีเวิล์ด กรุงเทพฯ
13 กันยายน 2562 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โถงอาคาร 3 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
07 พฤศจิกายน 2562
ถึง
08 พฤศจิกายน 2562
โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ และประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

มัธยมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี อาคารพิบูลพัฒนา 2 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม และอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงโรงฝึกพลศึกษา ชั้น 1 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 1 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการติดตั้งระบบเสียงประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงล้อเลื่อน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
บุคลากร
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการ : คัดเลือกและเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สู่การแข่งขัน มัธยมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 5
มัธยมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ตุลาคม 2561
เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ตุลาคม 2561 โครงการ Big Cleanig Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 6
หอพักนักเรียน
20 ตุลาคม 2561
ถึง
21 ตุลาคม 2561
โครงการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" อินวิเตชั่น ครั้งที่ 2 ประถมศึกษา 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
26 ตุลาคม 2561 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
30 ตุลาคม 2561 โครงการเพิ่มพูนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการเพื่อความเป็นนานาชาติ ครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 พฤศจิกายน 2561
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้สินของโรงเรียน นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2561
ถึง
04 พฤศจิกายน 2561
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
07 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 มกราคม 2562
โครงการเสริมทักษะการคิดภาษาไทย มัธยมศึกษา 6 ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
10 พฤศจิกายน 2561
ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ วมว. Volunteer มัธยมศึกษา 4 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
16 พฤศจิกายน 2561 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
19 พฤศจิกายน 2561
ถึง
23 มกราคม 2562
โครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤศจิกายน 2561
ถึง
30 มกราคม 2562
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
22 พฤศจิกายน 2561 ลอยกระทง มัธยมศึกษา 6
ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
22 พฤศจิกายน 2561 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
24 พฤศจิกายน 2561 โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
29 พฤศจิกายน 2561 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล
วัดพระศรีสรรเพชญ์
01 ธันวาคม 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายงานกีฬาสาธิตสามัคคี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ธันวาคม 2561
ถึง
27 ธันวาคม 2561
โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 มัธยมศึกษา 4 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2562
ถึง
31 มกราคม 2562
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ รายงานตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2562 โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา 4 คณะวิทยาศาสตร์
04 มกราคม 2562
ถึง
08 มกราคม 2562
เกษตรสัญจร มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 6
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่
07 มกราคม 2562
ถึง
10 มกราคม 2562
Satit Music Festival มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
11 มกราคม 2562 วันเด็ก มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
14 มกราคม 2562
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
14 มกราคม 2562
ถึง
25 มกราคม 2562
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
18 มกราคม 2562
ถึง
20 มกราคม 2562
ค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษา 1
มัธยมศึกษา 2
มัธยมศึกษา 3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
ค่ายลูกเสือศรีกะอางค์ จ.นครนายก
ค่ายลูกเสือศรีกะอางค์ จ.นครนายก
01 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ วมว.กับห้องเรียนธรรมชาติระยะที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
จังหวัดเชียงใหม่
06 กุมภาพันธ์ 2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
09 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 5
คณะวิทยาศาสตร์
15 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งพี่ ม.6 มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
15 กุมภาพันธ์ 2562 มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
16 กุมภาพันธ์ 2562 Piboonbumpen Prom Night มัธยมศึกษา 6 เดอะไทด์ รีสอร์ท
17 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2562
ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 6 เขื่อนขุนด่านปราการชล และ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
23 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
24 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษา 3 สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
02 มีนาคม 2562
ถึง
04 มีนาคม 2562
โครงการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ มัธยมศึกษา 4 อ.แสมสาร จ.ชลบุรี
27 มีนาคม 2562
ถึง
31 มีนาคม 2562
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. มัธยมศึกษา 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ
01 พฤษภาคม 2562
ถึง
31 พฤษภาคม 2562
เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 พฤษภาคม 2562
ถึง
09 พฤษภาคม 2562
โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum ครั้งที่ 9 มัธยมศึกษา 5 จังหวัดพิษณุโลก
10 พฤษภาคม 2562
ถึง
20 พฤษภาคม 2562
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.4 มัธยมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
15 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวนักเรียนเก่า จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ปฐมวัยปีที่ 2-3
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 พฤษภาคม 2562
ถึง
19 พฤษภาคม 2562
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
23 พฤษภาคม 2562
ถึง
25 พฤษภาคม 2562
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11 มัธยมศึกษา 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 พฤษภาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมศักยภาพเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2562
ถึง
30 มิถุนายน 2562
โครงารวันสุนทรภู่ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาบูรพา
01 มิถุนายน 2562
ถึง
30 มิถุนายน 2562
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิถุนายน 2562 โครงการน้องพี่ผูกพัน มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
20 มิถุนายน 2562
ถึง
29 สิงหาคม 2562
โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น มัธยมศึกษา 4 สระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มิถุนายน 2562 ไหว้ครู ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มิถุนายน 2562
ถึง
12 กรกฎาคม 2562
Satit Street Basketball มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
27 มิถุนายน 2562
ถึง
01 กันยายน 2562
โครงการคลินิควิชาการ มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
06 กรกฎาคม 2562 โครงการคณิตศาสตร์กับการบริหารธุรกิจในยุค ๔.๐ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษา 1 สวนสยาม กรุงเทพฯ
06 กรกฎาคม 2562 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
วัดพระปฐมเจดีย์
26 กรกฎาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2562
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
28 กรกฎาคม 2562 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 จ.สมุทรสาคร
01 สิงหาคม 2562
ถึง
31 สิงหาคม 2562
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 สิงหาคม 2562
ถึง
09 สิงหาคม 2562
กิจกรรมถ่ายถ่ายรูปติดใบ ปพ.๑ สำหรับการทำเอกสารจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 6
ห้องสมุดชั้น 3
16 สิงหาคม 2562
ถึง
18 สิงหาคม 2562
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา 4 คณะวิทยาศาสตร์
21 สิงหาคม 2562
ถึง
23 สิงหาคม 2562
สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
24 สิงหาคม 2562
ถึง
31 สิงหาคม 2562
โครงการการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางการบินและอากาศยาน มัธยมศึกษา 4 ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา
13 กันยายน 2562 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โถงอาคาร 3 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องปันปัญญา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
14 กันยายน 2562
ถึง
19 กันยายน 2562
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS GO Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ต่างประเทศ

การศึกษานานาชาติ

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
Login